Notice All Oyster Fishermen - Legal Weight for Oyster Dredges

NOTICE ALL OYSTER FISHERMEN:

The Mississippi Commission on Marine Resources (MCMR) has reduced the maximum legal weight for oyster dredges from 140 to 115 pounds. This change is effective August 1, 2015.

Excerpt from Mississippi Administrative Code Title 22, Part 1:

Chapter 07 Dredge Specifications

100 It shall be unlawful for any person, firm, or corporation to take, or attempt to take, any oysters from the waters under the territorial jurisdiction of the State of Mississippi by the use of a dredge having a weight in excess of one hundred fifteen (115) pounds and the tooth bar cannot have more than sixteen (16) teeth and the teeth on the tooth bar cannot exceed five (5) inches unless otherwise permitted by the MCMR or as hereby authorized by the MDMR, its Executive Director, Director of Marine Fisheries, Bureau Director, Program Coordinator or other MDMR designee.

 

AVISO A TODOS LOS PESCADORES DE OSTRAS:

La Comisión sobre los recursos marinos de Mississippi ha bajado el peso máximo legal para las dragas de ostras de 140 a 115 libras. Este cambio se hace efectivo el August 1, 2015.

Extracto de Mississippi código administrativo título 22, parte 1:

Capítulo 07 especificaciones de draga de ostras

100 será ilegal para cualquier persona, firma, o Corporación para tomar o intentar tomar ostras de las aguas bajo la jurisdicción territorial del estado de Mississippi por el uso de una draga de ostras con un peso superior a ciento quince (115) libras y el barra de dientes no puede tener más de dieciséis (16) dientes y los dientes no pueden exceder de cinco (5) pulgadas a menos que permitida por la MCMR o como por la presente autorizado el MDMR, su Director Ejecutivo, Director de pesca marítima, Director de la oficina, Coordinador del programa u otro designado MDMR.

 

THÔNG BÁO TẤT CẢ NGƯ DÂN CÀO SÒ:

Ủy Ban Về Tài Nguyên Biển Của Mississippi (MCMR) đã giảm trọng lượng tối đa theo luật cho cào sò từ 140 xuống đến 115 pounds. Sự thay đổi này có hiệu lực vào Ngày 01 Tháng 8 Năm 2015.

Trích từ Luật Hành Chánh Của Mississippi Tiêu Đề 22, Phần 1:

Chương 07 Quy Tắc Cào Sò

100 Đó là bất hợp pháp cho người nào hoặc công ty để lấy hoặc cố lấy sò từ các vùng biển thuộc lãnh thổ của Nhà Nước Mississippi về việc sử dụng máy cào sò có trọng lượng vượt quá một trăm mười lăm (115 ) pounds và răng không thể có nhiều hơn mười sáu (16) răng và các răng không thể vượt quá năm (5) inches trừ trường hợp được phép của MCMR hoặc ủy quyền MDMR, Giám Đốc Điều Hành, Giám Đốc Hải sản , Văn Phòng Giám Đốc, Người Điều Phối Chương Trình hoặc người được chỉ định khác của MDMR.

[Download PDF]